Soulgoodz.nl Aanbieding Nieuwsbrief

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Verkorte versie:

Belangrijke informatie

Lees onderstaande informatie alsjeblieft zorgvuldig door. Soulgoodz behoudt zich het recht voor om verbeteringen of veranderingen aan deze algemene voorwaarden toe te passen, zonder aankondiging of waarschuwing.

Verkoopbeleid

Soulgoodz is een groothandel wat wil zeggen dat het alleen zaken doet met bedrijven, organisaties, stichtingen, verenigingen, therapeuten en uitvaartbegeleiders; we verkopen niet aan particulieren (via www.troostgeschenk.nl , www.lichtgidsen.nl en www.feelzgood.nl kunnen particulieren wel inkopen). We leveren aan winkels, maar ook aan webshops, de foto’s en informatie over de producten op onze website mogen gebruikt worden voor de verkoop van de producten. Dit geldt niet voor de gedichten die worden getoond, deze blijven eigendom van Soulgoodz.

We handelen als distributeur voor meerdere bedrijven. We zijn geen afdeling of tak van deze bedrijven en daarom zullen hun aanbiedingen ook niet altijd corresponderen met die van ons, kijk hiervoor alsjeblieft op onze website voor de juiste prijsinformatie.

Bestelprocedure

We werken met een eigen voorraad en kunnen dus snel leveren.

Je bestelling wordt verzorgd door PostNL. Je krijgt hiervoor een Track and Trace email.  Het is ook mogelijk om internationaal te bestellen.

Houd altijd rekening met een levertijd van 1 WEEK!

Minimum orderbedrag

We werken NIET met een MINIMUM orderbedrag of – aantal. We willen het graag zo fijn mogelijk maken voor iedereen om onze producten aan te kunnen bieden. De meeste artikelen worden per stuk verkocht, sommigen echter in verpakkingen van meer stuks. Op de website vind je bij elk product hoe het wordt verkocht.
Wanneer je echter een bestelling onder de € 100,- plaatst kan het zijn dat de levertijd langer wordt, dit hangt af van het feit of we meerdere bestellingen bij de leverancier moeten plaatsen.

Hoe te bestellen?
We accepteren bestellingen via de website of via email. Gebruik alsjeblieft de correcte productnummers wanneer je wilt bestellen.
Mocht je een email sturen met bijlage, wees er dan alsjeblieft alert op dat ze worden verzonden met een duidelijk onderwerp en vrij van virussen, anders worden ze niet geopend.

Verzending
Alle bestellingen zijn onderworpen aan verzendkosten, backorders worden gratis verstuurd.
We maken gebruik van PostNL voor het verzenden van onze producten.

De verzendkosten worden als volgt berekend :

Totaalbedrag onder € 350,- (excl BTW)

€ 8,- verzendkosten

Totaalbedrag boven € 350,- (excl BTW)    

Geen verzendkosten

Mocht je een kleine bestelling willen plaatsen dat door de brievenbus kan, maak dan even een kopie van je winkelmandje en stuur het via email naar bestelling@soulgoodz.nl, dan gaan we handmatig even een factuur voor je aanmaken met lagere portokosten.

Voor België en Luxemburg geldt € 10,- per doos. Bestellingen boven € 500,- naar België en Luxemburg worden gratis verzonden. 

Betaalmogelijkheden
Let op! De procedure is als volgt:

Wij werken alleen met vooruitbetaling. Hiervoor krijg je tijdens de bestelprocedure 2 mogelijkheden:

 • Vooruitbetaling 
  Mocht je voor deze optie willen kiezen dan kun je het te betalen bedrag overmaken op 
  • IBAN: NL64INGB0000714631 t.n.v. Soulgoodz te Nieuw-Schoonebeek
   onder vermelding van je naam en het factuurnummer. 
  • Betalingen vanuit het buitenland:
   BIC: INGBNL2A
 • Wanneer wij het bedrag op de rekening hebben ontvangen, is de bestelling officieel geplaatst.
 • iDEAL
  Mocht je voor deze optie willen kiezen, volg dan de aanwijzigen op het scherm.

Wanneer wij een bestelling binnen krijgen zullen wij gaan kijken of de artikelen op voorraad zijn. Van alle op voorraad zijnde artikelen maken wij een factuur op. Deze zullen we dan per email naar je toe sturen.

Mochten er onverhoopt artikelen niet op voorraad zijn, dan storten wij het teveel betaalde bedrag per omgaande terug op het rekeningnummer waarvan de betaling ook gedaan is.

We accepteren alleen betaling in Euro’s.

De levering zal pas plaatsvinden zodra de betaling bij Soulgoodz binnen is. Zodra de betaling binnen is en de artikelen op voorraad zijn zullen we zo spoedig mogelijk overgaan tot de verzending. Neem contact met ons op wanneer je meer wilt weten over de te verwachten leverdatum.

 

Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief BTW, de BTW zal worden berekend voor onze Nederlandse klanten. Klanten buiten Nederland vragen we om een BTWnummer door te geven.
Gepubliceerde prijzen kunnen worden onderworpen aan veranderingen zonder voorafgaande meldingen.

Retourneren, beschadigingen en afgezegde bestellingen

Alle beschadigde of foutieve bestellingen / leveringen moeten, binnen 4 dagen na ontvangst van de zending, gemeld worden.

Retourzendingen zullen niet gehonoreerd worden zonder dat Soulgoodz hiervan van tevoren op de hoogte is gebracht en het te hebben bevestigd dat de goederen terug gestuurd mogen worden. Elke retourzending die niet toegezegd is zal worden onderworpen aan 20% ‘honorarium’ omdat wij het weer in voorraad moeten nemen. De kosten voor het verpakken (in hoezen, dozen of zakken) zullen niet worden vergoed op retourzendingen, tenzij Soulgoodz deze producten onjuist heeft verstuurd.

Ruilbeleid

We kunnen helaas geen ruilmogelijkheden aanbieden.

 

Mocht je contact met ons op willen nemen wat betreft onze algemene voorwaarden, stuur dan alsjeblieft een email naar info@soulgoodz.nl met de vragen die je hebt.         

 

Uitgebreide versie van Algemene Voorwaarden:

 

Soulgoodz.nl

gevestigd te Van Eklaan 11, 7766 BC  Nieuw-Schoonebeek

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst met alle gedichten auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Soulgoodz.nl worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Betaling

Soulgoodz.nl werkt alleen met de mogelijkheid tot betalen door middel vooruitbetaling. Wanneer wij het bedrag op de rekening hebben ontvangen, is de bestelling geplaatst, dan zorgen wij zo spoedig mogelijk voor de verzending van het bestelde. Indien het niet voorradig is storten wij het bedrag per omgaande terug.

Ons postrekening nummer is: IBAN: NL64INGB0000714631 t.n.v. Soulgoodz te Nieuw-Schoonebeek.

Privacy

De door u beschikbaar gestelde gegevens worden alléén door Soulgoodz.nl te Nieuw-Schoonebeek gebruikt.

Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

1a.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop van Binnenste Buiten Troostgeschenk en Soulgoodz, vennootschap onder firma, ingeschreven in de Kamer van Koophandel regio Meppel onder nummer 04067424.

1b.  De opdracht of order geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Soulgoodz.nl.

1c.  Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door Soulgoodz.nl zijn aanvaard.

1d.  Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2: Opdrachtgever.

2a.  Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

2b.  Overeenkomsten kunnen alleen worden aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

2c.  Indien een bestelling overeen wordt gekomen met twee of meerdere opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst.

 

Artikel 3: Prijzen.

3a.  Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en de vervoerskosten die u vooruit betaald voor het kunnen transporten van de goederen, dat door PostNL zal worden uitgevoerd.

3b.  Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de door Soulgoodz.nl gedane aanbiedingen, die te vinden zijn op de site www.soulgoodz.nl.

3c.  Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3d.  Soulgoodz.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst.

1.   De overeenkomst komt tot stand wanneer het totaal bedrag van de bestelling is bijgeschreven op de girorekening van Soulgoodz te Nieuw-Schoonebeek, nummer P714631.

Artikel 5: Levering.

5a.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het zakelijke adres van het bedrijf.

5b.  De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5c.  Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Soulgoodz.nl hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

5d.  Indien Soulgoodz.nl gegevens nodig heeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Soulgoodz.nl ter beschikking heeft gesteld.

5e.  Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Soulgoodz.nl zullen zijn de zaken te leveren. Overschrijdingen worden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk gemeld.

5f.  Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Soulgoodz.nl kan worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

5g.  Soulgoodz.nl houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

5h.  Bestellingen worden na verpakking op het kantoor- en magazijnhoudende adres, overgegeven aan een vervoersorganisatie wetende PostNL. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op het moment dat Soulgoodz.nl de verzendkwitantie heeft ontvangen van deze vervoersorganisatie.

Artikel 6 : Garantie.

6a.  Soulgoodz.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

6b.  De onder 6a genoemde garantie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering.

6c.  Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Soulgoodz.nl de zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van opdrachtgever vervangen. In dat geval verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Soulgoodz.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Soulgoodz.nl te verschaffen.

6d.  De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Soulgoodz.nl opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6e.  Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Soulgoodz.nl in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7: Reclame.

7a.  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Soulgoodz.nl retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen gebruikssporen vertoont. De kosten van het retour zenden komen voor rekening van de klant zelf. Soulgoodz.nl retourneert binnen 14 dagen de betaalde prijzen van de teruggestuurde producten. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7b.  Opdrachtgever is verplicht terstond na levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Soulgoodz.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 7 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclame.

7c,  Reclames ter zake van niet-zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Soulgoodz.nl te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek.

7d.  Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Soulgoodz.nl te worden gedeponeerd.

7e.  Soulgoodz.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

7f.  Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 8: Betaling

8a.  Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling van de factuur, tenzij het bestelde niet in voorraad aanwezig is, dan wordt opdrachtgever daarvan op de hoogte gebracht.

8b.  Bestellingen worden door Soulgoodz.nl per email bevestigd.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

9a.  Indien door Soulgoodz.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Soulgoodz.nl jegens opdrachtgever beperkt tot  hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties"is geregeld.

9b.  Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Soulgoodz.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

9c.  Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van opdrachtgever.

9d.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of zijn ondergeschikten.

9e. De geleverde goederen van Soulgoodz.nl zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Artikel 10: Overmacht.

10a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop op Soulgoodz.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Soulgoodz.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Soulgoodz.nl worden daaronder begrepen.

10c. Soulgoodz.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Soulgoodz.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

10d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij.